Serwis komputerów Glasgow | Serwis laptopów Glasgow
 
Naprawa komputerów w Glasgow
Naprawa komputerów Serwis komputerów Usuwanie wirusów Instalacja Windowsa Porady KontaktYahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Serwis komputerowy Glasgow

CENNIK US£UG: Rozwi±zuje takie problemy jak:

- inne. Przywracam normaln± pracê Windows'a pocz±wszy od naprawy b³êdów w rejestrze systemowym po kasowanie zapomnianego has³a do Windowsa itp. » Czytaj dalej

- zawirusowany komputer. Usuwam wszelkie rodzaje z³o¶liwych aplikacji i wirusy, doradzam kiedy warto jest odwirusowaæ komputer, a kiedy lepiej jest zainstalowaæ jeszcze raz Windowsa. » Czytaj dalej

- "wolny komputer". Instaluje nowego Windowsa wraz z wydanymi do niego poprawkami tzw. Serwis Pack'i, oraz instaluje najnowsze sterowniki do laptopa/komputera bez których ca³y zabieg mija siê z celem. Ponadto instaluje ca³y szereg niezbêdnych programów codziennego u¿ytku. » Czytaj dalej

- niedzia³aj±cy ekran, klawiatura, wtyczka od zasilania itp. Wymieniam uszkodzone podzespo³y w laptopach i komputerach stacjonarnych na nowe lub u¿ywane w zale¿no¶ci od potrzeb, rozbudowa. » Czytaj dalej

- usuniête dane. Potrafiê odzyskaæ skasowane zdjêcia, dokumenty z dysku na skutek: przypadkowego usuniêcia, ingerencji wirusa, oraz tak¿e z usuniêtej partycji, z uszkodzonej partycji, po sformatowaniu dysku i po ponownej instalacji systemu pod warunkiem ¿e okres czasu kiedy to siê sta³o nie by³ zbyt d³ugi. » Czytaj dalej

- przegrzewanie siê laptopa. Czyszczê zatkane uk³ady odprowadzaj±ce gor±ce powietrze z laptopa, smaruje procesor wraz z chipsetem specjaln± past± termoprzewodz±ca u³atwiaj±c± odprowadzenie ciep³a. » Czytaj dalejPaisley, Bearsden, Cumbernauld, Coatbridge, Airdrie, Motherwell, Hamilton, East Kilbride
Copyright 2012 - PC Pogotowie| Serwis komputerów | Serwis laptopów - All Rights Reserved.