Czyszczenie komputera Glasgow | Wysoka temperatura laptopa
 
Naprawa komputerów w Glasgow
Naprawa komputerów Serwis komputerów Usuwanie wirusów Instalacja Windowsa Porady KontaktYahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Wysoka temperatura laptopa | Przegrzewanie laptopa

Czyszczenie laptopa Glasgow - Ca³o¶æ za jedyne £29

- przegrzewanie siê laptopa. Czyszczê zatkane uk³ady odprowadzaj±ce gor±ce powietrze z laptopa, smaruje procesor wraz z chipsetem specjaln± past± termoprzewodz±ca u³atwiaj±c± odprowadzenie ciep³a.

Udro¿nienie zatkanych uk³adów odprowadzaj±cych ciep³o wraz z innymi niezbêdnymi czynno¶ciami obni¿enia temperatury procesora.


Czas dzia³ania: Naprawiam komputer w domu u klienta lub umawiam siê na spotkanie u mnie w domu, bez dodatkowych kosztów za dojazd. (Ewentualne koszty dojazdu +£10).


Paisley, Bearsden, Cumbernauld, Coatbridge, Airdrie, Motherwell, Hamilton, East Kilbride
Copyright 2012 - PC Pogotowie | Czyszczenie laptopów Glasgow - All Rights Reserved.