Instalacja Windowsa Glasgow | Windows instalacja Glasgow
 
Naprawa komputerów w Glasgow
Naprawa komputerów Serwis komputerów Usuwanie wirusów Instalacja Windowsa Porady KontaktYahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Instalacja Windowsa XP, Vista, 7 w Glasgow

Pakiet 3. Formatowanie dysku i instalacja Windowsa
- ca³o¶æ za jedyne £24

- wolny komputer. Instaluje nowego Windowsa wraz z wydanymi do niego poprawkami tzw. Serwis Pack'i, oraz instaluje najnowsze sterowniki do laptopa/komputera bez których ca³y zabieg mija siê z celem. Ponadto instaluje ca³y szereg niezbêdnych programów codziennego u¿ytku.

Instalacja Windowsa, czyli przywrócenie komputera do dawnej ¶wietno¶ci. Optymalizacja dzia³ania systemu. Konfiguracja ³±cza internetowego. Przygotowanie do dalszej niezawodnej pracy. Bezpieczna kopia danych z dysku, nawet w przypadku gdy Windows nie ³aduje siê. Ponadto w cenie wliczona jest instalacja poni¿szych programów:

- Najnowsza baza bibliotek DIRECTX odpowiedzialna za wy¶wietlanie elementów multimedialnych w aplikacjach zawieraj±cych kolorow± grafikê, wideo, animacje trójwymiarowe czy d¼wiêk.
- Wymiana zintegrowanego programu z Windowsem przyspieszaj±cego kopiowanie danych nawet trzy krotnie szybciej w porównaniu do tradycyjnego.
- Zestaw kodeków poprawiaj±cych jako¶æ wy¶wietlanych filmów, oraz dwa niezawodne play'ery wideo.
- Niewielkich rozmiarów program, który sam znajdzie i pobierze napisy do filmów.
- Odtwarzacz audio, mp3.
- Przegl±darkê internetow± Firefox.
- Wtyczka do Firefox umo¿liwiaj±ca wy¶wietlanie na stronach WWW filmów i materia³ów multimedialnych w formacie Windows Media.
- Flash Player kolejna wtyczka do Firefox'a zapewniaj±ca mo¿liwo¶æ przegl±dania wyrazistych aplikacji, zawarto¶ci i wideo na ró¿nych ekranach.
- Shockwave Player - rozszerzenie dla Firefox'a i nie tylko, umo¿liwia pe³n± kontrolê stanu za³adowania poszczególnych elementów, wysokiej jako¶ci gier sieciowych, interaktywnych symulacji, aplikacji edukacyjnych online, aplikacji e-commerce, filmów i animacji interaktywnych.
- Program do przegl±dania zdjêæ i delikatnej obróbki.
- Program do otwierania plików zapisanych w formacie PDF, czyli dokumentów i formularzy biurowych umieszczanych na stronach www.
- Program do archiwizacji danych (pakowanie i rozpakowywanie).
- Program do nagrywania p³yt CD/DVD/BD
- Komunikatory internetowe GG, Skype.
- Programy biurowe, pisanie dokumentów tekstowych.
- Program s³u¿±cy do czyszczenia systemu Windows ze zbêdnych ¶mieci i pozosta³o¶ci z przegl±danych stron www. Dziêki temu system chodzi znaczenie szybciej, efektywniej, a na dysku pojawia siê wiêcej wolnej przestrzeni.
- Program do wyszukiwania i usuwania komponentów szpieguj±cych typu spyware, dialerów, keyloggerów itp.
- Skuteczny program antywirusowy z aktualn± baz± zagro¿eñ.Czas dzia³ania: Naprawiam komputer w domu u klienta lub umawiam siê na spotkanie u mnie w domu, bez dodatkowych kosztów za dojazd. (Ewentualne koszty dojazdu +£10).

Lokalizacja: Glasgow, Ibrox.Paisley, Bearsden, Cumbernauld, Coatbridge, Airdrie, Motherwell, Hamilton, East Kilbride
Copyright 2012 - PC Pogotowie | Instalacja Windowsa Glasgow - All Rights Reserved.